Stadgar

Stadgar för föreningen Halmstad Pride

Antagna och reviderade vid extra årsmöte 2021-06-06

§1 Föreningens namn Föreningens namn är Halmstad Pride, organisationsnummer: 802492-9955

§2 Ändamål Halmstad Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen verkar för alla människors lika värde, lika möjligheter och rätten till att alla skall få vara som hen är. Föreningen har som mål att verka för ett inkluderande samhälle på såväl lokal som på regional nivå men även med en internationell medvetenhet då dessa frågor inte känner några gränser, främst gällande frågor som berör hbtq+ personers rättigheter och friheter. Halmstad pride är en inkluderande förening för alla oavsett sexuell läggning, ålder, ursprung, ekonomiska förutsättningar eller könsidentitet. Föreningen verkar mot diskriminering och för sexuellt likaberättigande och jämlikhet. Halmstad Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen som handlar om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Föreningen vill verka för att samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsmöjlighet.

§3 Medlemskap Förening och organisation kan beviljas medlemskap i föreningen såsom medlemsorganisation. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Grundkraven för medlemsförening är att de har haft årsmöte och valt styrelse. Medlemskraven för förening som inte uppfyller grundkraven i stycket ovan avslutas efter beslut i styrelsen. Medlemsavgiften som medlemsorganisationerna betalar beslutas på årsmötet. Som enskild medlem har du rätt att närvara på Halmstad Prides årsmöten, dock äger endast valda ombud förslags- och rösträtt och även på Halmstad Pride medlemsmöten. Enskilld medlem kan väljas in som ledamot efter beslut av styrelsen. 1 Om den enskild medlem eller medlemsorganisation bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen har styrelsen rätt att utesluta vederbörande medlem eller organisation En förening eller organisation vars värdegrund inte överensstämmer med Halmstad Prides stadgar äger styrelsen rätt att neka medlemskap. Medlemsorganisation eller enskild medlem som efter påminnelse inte betalar fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap. Medlemsavgift för enskild medlem beslutas av årsmötet.

§4 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår

§5 Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas dagordning Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet Handlingar för ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas: • Årsmötets öppnande • Fastställande av röstlängd • Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst • Val av presidium ¨ Val av mötesordförande ¨ Val av mötessekreterare ¨ Val av justerare tillika rösträknare • Fastställande av dagordning • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse • Revisorernas berättelse • Fastställande av resultat- och balansräkning • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen • Styrelsens förslag • Motioner 2 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande Verksamhetsår • Fastställande av mandatperiod och antal ledamöter i styrelsen • Val av ordförande / val av kassör, väljs växelvis • Val av övriga ordinarie ledamöter • Val av ersättare • Val av revisor/revisorer • Val av valberedning • Övriga val och momineringar • Övriga frågor (ej beslutsfrågor) • Mötet avslutande

§6 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisor/revisorerna kallar till detta eller på begäran av mist en tredjedel av medlemmarna Kallelse till extra årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före mötet. Dagordning skall finnas tillgänglig senast en vecka före mötet. Vad extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på dagordningen Behandlas.

§7 Medlemsmöte Under verksamhetsåret ska föreningen hålla minst ett medlemsmöte utöver det ordinarie årsmötet.

§8 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör i förening.

§9 Styrelsen Styrelsen väljs av årsmötet som också bestämmer dess antal. Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter omfattande minst tre och max nio utöver ordförande, vice ordförande och kassör. Ordförande och kassör väljes växelvis vid årsmötet. En person som är anställd av föreningen , revisor eller valberedare kan inte vara styrelsemedlem. Föraningens styrelse skall ha minst åtta protokollförda möten per år. Beslut taget per capsulam ska protokollföras och tas upp vid nästa styrelsemöte 3 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan årsmötena och ska i övrigt arbeta i enlighet med de riktlinjer årsmötet beslutat om. Styrelsen fastställer själv sin arbetsordning. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst. Om en enad styrelse kommer fram till att de inte längre har förtroende för en styrelsemedlem och har belägg för att personen kan skada föreningens verksamhet och anseende har styrelsen rätt att frånta personen sitt förtroendeuppdrag i Halmstad Prides styrelse. Personen i fråga har dock rätt att yttra sig.

§10 Beslut Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas. Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon så begär. Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt Om två alternativ får lika många röster så har ordförande för mötet utslagsröst. Detta gäller dock inte vid årsmöte, personval eller sluten omröstning

§11 Revision För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljes två revisorer, anlitas auktoriserad revisor krävs endast en samt vid behov en suppleant

§12 Valberedning Årsmötet väljer en valberedning på högst två ledamöter. Valberedningen ska bereda val av ordförande, vice ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och eventuell revisorsuppleant.

§13 Ändring av stadgarna Förslag till nya stadgar eller ändringar av nuvarande stadgar ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Ändringar och/eller förslag till nya stadgar skall behandlas på årsmötet eller extra årsmöte. Ändring av föreningens stadgar om föreningens namn (§1), ändamål (§2) och upplösning av förening (§14) kräver två likalydande beslut i två på varandra följande årsmöten. 4 För att stadgeändring ska kunna genomföras krävs beslut genom kvalificerad majoritet.

§14 Upplösning av förening För upplösning av föreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten av vilka mist ett ska vara ordinarie årsmöte och mellan dessa möten ska det förlöpa en tid av minst tre månader. Föreningen kan dock ej upplösas om minst hälften av föreningens medlemmar motsätter sig detta. Föreningens kvarvarande medle och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla ett lämpligt aktuellt projekt i FN:s regi som arbetar med HIV- prevention. 5